Hagsmunaaðilar

Viðskiptavinir Arion banka, hluthafar bankans, mannauðurinn okkar og samfélagið í heild eru okkar helstu hagsmunaaðilar. Við hjá Arion banka gerum okkur grein fyrir mikilvægi þess að taka tillit til mismunandi þarfa þessara hópa og að skilja hvað skiptir þá mestu máli. Jákvæð og gagnkvæm samskipti við okkar hagsmunaaðila eru grunnurinn að góðu samstarfi.

Mikilvægisgreining

Á árinu 2020 fengum við ráðgjafarfyrirtækið CIRCULAR Solutions sem nú er hluti af KPMG til að gera mikilvægisgreiningu á starfsemi bankans. Aðferðafræðin sem var notuð byggist á því að greina áhættur sem snúa að umhverfis- og félagslegum þáttum og stjórnarháttum og tekur mið af landfræðilegri staðsetningu bankans og starfsemi. Mikilvægisgreiningin var notuð til grundvallar hagaðilagreiningar en könnun var send til starfsfólks og úrtaks viðskiptavina, birgja, hluthafa og samstarfsaðila í ársbyrjun 2021. Könnunin sneri að mati hagsmunaaðila á helstu áherslum bankans varðandi sjálfbærni og samfélagsábyrgð.

Á myndinni hér fyrir neðan má sjá niðurstöður mikilvægisgreiningar myndrænt, X-ásinn sýnir mikilvægi út frá greiningu CIRCULAR á því sem skiptir mestu máli fyrir Arion banka, út frá landfræðilegri staðsetningu og starfsemi, en Y-ásinn sýnir mikilvægi að mati hagsmunaaðila bankans sem svöruðu könnuninni.

Niðurstöður mikilvægisgreiningar

 

X-ásinn sýnir mikilvægi út frá greiningu CIRCULAR á því sem skiptir mestu máli fyrir Arion banka út fá landfræðilegri staðsetningu og starfsemi.
Y-ásinn sýnir mikilvægi samkvæmt mati allra hagaðila.

Hér fyrir neðan má sjá þá þætti sem spurt var um í könnuninni

Liður

Stafræn þjónusta og lausnir

Virk þátttaka í nærsamfélaginu

Virðing fyrir mannréttindum

Vinnustaðlar og kjarasamningar

Varnir gegn peningaþvætti

Netöryggi

Lánveitingar og fjárfestingar taki mið af loftslagsbreytingum

Lánveitingar og fjárfestingar taki mið af líffræðilegum fjölbreytileika

Lánveitingar og fjárfestingar taki mið af loftmengandi efnum

Lánveitingar og fjárfestingar efli stjórnun úrgangs- og fráveitumála

Kynjajafnrétti

Hæft starfsfólk

Gott viðskiptasiðferði

Góðir stjórnarhættir

Góð samkeppnishegðun

Gagnsæi í starfsemi

Fjölbreytni og jafnrétti

Spilling og mútur

Aukið framboð fjármálaafurða til minnihlutahópa

Aðlögun að loftslagsbreytingum (í lánveitingum og fjárfestingum)

Lánveitingar og fjárfestingar hvetji til umhverfisvottaðs húsnæðis

Ábyrgð í virðiskeðjunni (birgjar og viðskiptavinir)

Ábyrgar fjárfestingar og lánveitingar

Viðskiptavinir

Ánægja viðskiptavina skiptir okkur höfuðmáli og þess vegna leitum við sífellt nýrra leiða til að mæta þörfum þeirra og bæta þjónustuna og upplifun. Reglulega eru framkvæmdar ánægjukannanir meðal viðskiptavina með það að markmiði að fanga upplifun þeirra og kanna hversu líklegt er að þeir mæli með Arion banka út frá tilteknum þáttum. Niðurstöður þessara kannana eru nýttar með markvissum hætti til að þróa þjónustuna og skerpa áherslur hverju sinni. Á árinu 2021 voru skráðar 12.350 ábendingar og hugmyndir frá viðskiptavinum.

Samfélagið og þar með starfsemi bankans hefur á undanförnum tveimur árum markast af heimsfaraldrinum og hefur bankinn unnið markvisst með viðskiptavinum – einstaklingum, fyrirtækjum og fjárfestum – að því að finna leiðir sem henta á þessum óvenjulegu tímum. Heimsóknum í útibú og höfuðstöðvar bankans fækkaði verulega, að hluta til vegna sóttvarnaaðgerða, en notkun á öðrum leiðum líkt og netspjalli, tölvupósti og símaþjónustu jókst að sama skapi. Nú geta viðskiptavinir einnig fengið þjónustu og ráðgjöf augliti til auglits í gegnum samskiptaforritið Teams sem stuðlar að enn einfaldari og þægilegri bankaþjónustu. Í haust var komið á fót nýju sviði innan bankans sem við köllum upplifun viðskiptavina sem undirstrikar enn frekar áherslu okkar á að þjónusta bankans og upplifun viðskiptavina sé góð.

Snemma árs 2021 sameinaðist fyrirtækjatorgið í Borgartúni 19 fyrirtækjasviði með það að markmiði að samræma og styrkja þjónustu við fyrirtæki og auka hlutdeild bankans hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Í höfuðstöðvum bankans starfar nú samhentur hópur sérfræðinga sem veitir fyrirtækjum almenna fjármálaþjónustu og aðstoðar jafnframt útibú okkar á landsbyggðinni við að þjóna fyrirtækjum í þeirra nágrenni. Samstarf Arion banka og Varðar óx og dafnaði á árinu en í lok árs flutti starfsfólk og móttaka viðskiptavina Varðar í höfuðstöðvar bankans. Fram undan eru spennandi tímar í því samstarfi og mikil tækifæri fólgin í að bjóða viðskiptavinum upp á framúrskarandi banka- og tryggingaþjónustu.

Við bjóðum snjallar lausnir og um 99% af öllum okkar snertingum við viðskiptavini fara nú í gegnum stafrænar þjónustuleiðir bankans. Arion appið, netbankinn og vefur Arion banka eru aðgengileg allan sólarhringinn alla daga ársins. Á Facebook-síðu bankans er einnig tekið á móti fyrirspurnum og ábendingum sem er svarað eins fljótt og auðið er. Á síðustu fjórum árum hefur stafrænum notendum fjölgað um 21% og eru notendur appsins nú komnir yfir eitt hundrað þúsund. Appið er opið öllum, hvort sem einstaklingar eru í reglulegum viðskiptum við Arion banka eða ekki. Allir sem eru með rafræn skilríki geta sótt það, stofnað reikninga, byrjað reglulegan sparnað, keypt tryggingar, átt verðbréfaviðskipti og skoðað lífeyriseign sína. Samkvæmt könnun MMR var Arion appið besta íslenska bankaappið fimmta árið í röð að mati viðskiptavina bankanna.

Nánari upplýsingar um Arion appið

Mannauður

Markmið Arion banka er að skapa jákvætt vinnuumhverfi til að geta haldið í og laðað að besta starfsfólkið. Unnið er markvisst að því að skapa hvetjandi starfsumhverfi þar sem starfsfólki líður vel og er ánægt í starfi. Starfsfólk er hvatt til að taka ábyrgð á eigin þróun, þekkingu og hæfni og áhersla er lögð á góð samskipti.

Árið 2021 var ár framþróunar og breytinga í Arion banka ásamt því að COVID-19 hélt áfram að setja mark sitt á starfsumhverfið okkar. Við mættum kröfu starfsfólks um fjölbreytt og sveigjanlegt starfsumhverfi með því að innleiða fjarvinnustefnu og sáum í framhaldinu jákvæða þróun á upplifun starfsfólks varðandi jafnvægi milli vinnu og einkalífs.

Bankinn hefur sett sér skýra stefnu í jafnréttis- og mannréttindamálum og sett fram aðgerðaáætlun í jafnréttismálum. Eitt af markmiðum bankans er að niðurstöður launagreiningar séu undir 1% en viðhaldsúttekt jafnlaunavottunar á árinu sýndi 0,1% launamun kynjanna. Af þessum árangri erum við afar stolt.

Nánari upplýsingar um mannauðsmál bankans

Hluthafar og skuldabréfaeigendur

Fjárfestatengsl bankans sérhæfa sig í samskiptum við hluthafa, skuldabréfafjárfesta, greinendur og aðra markaðsaðila. Fjármögnunarstefna Arion banka styður við stefnu og ímynd bankans og felur í sér að bankinn ætlar að vera leiðandi útgefandi á Íslandi með sterka áherslu á góð samskipti við innlenda og erlenda markaðsaðila, öfluga upplýsingagjöf og gott lánshæfismat óháðra aðila. Haldnir eru reglulegir fundir með fjárfestum, meðal annars eftir ársfjórðungleg uppgjör bankans, en einnig sinnir bankinn upplýsingagjöf á ýmsum ráðstefnum, fyrir útgáfu skuldabréfa og önnur tilefni.

Aðalfundur er haldinn að jafnaði í marsmánuði ár hvert. Aðalfundur (eða hluthafafundur) er einn helsti vettvangur fyrir hluthafa bankans til að hafa áhrif á stjórnun bankans. Á aðalfundi fer m.a. fram kjör á stjórn og endurskoðendum og kosið er um mál sem hluthafar eða stjórn hafa lagt fyrir fundinn.

Allar viðeigandi markaðsupplýsingar eru birtar í kauphallartilkynningum og ef um innherjaupplýsingar er að ræða eru þær birtar eins skjótt og unnt er og skilgreindar sem innherjaupplýsingatilkynningar (samkvæmt gildandi lögum og reglum).

Ársfjórðungslega skipuleggur bankinn fundi fyrir markaðsaðila í tengslum við uppgjör bankans þar sem bankastjóri, fjármálastjóri og aðrir stjórnendur kynna árshlutauppgjör bankans. Bankinn stefnir að því að halda markaðsdag fyrir hluthafa og markaðsaðila annað hvert ár. Síðasti markaðsdagur bankans var haldinn í nóvember 2021 og var þar farið yfir þróun og breytingar í starfsemi bankans og markmið á komandi misserum. Bankinn áformar að halda slíkan viðburð næst árið 2023.

Nánari upplýsingar um fjárfestatengsl Arion banka

Samfélagið í heild sinni

Arion banki er stórt fyrirtæki á íslenskan mælikvarða og samfélagsábyrgð og sjálfbærni bankans snúa að ábyrgum rekstri og áhrifum á samfélagið og umhverfi, m.a. með innkaupum bankans, lánveitingum til viðskiptavina og fjárfestingum fyrir þeirra hönd.

Í allri ákvarðanatöku metum við þá margvíslegu hagsmuni sem undir liggja og horfum til langs tíma ekki síður en skamms og leggjum mat á þann ávinning og þá áhættu sem ákvarðanir og lánveitingar geta falið í sér. Á hverju ári komum við að fjölda spennandi fjárfestingarverkefna með viðskiptavinum okkar, m.a. með það að markmiði að efla atvinnu- og viðskiptalíf hér á landi.

Nánari upplýsingar um ábyrga bankastarfsemi