GRI tilvísunartafla

Árs- og samfélagsskýrsla Arion banka 2021 hefur verið undirbúin til samræmis við Global Reporting Initiative, GRI Core og UFS leiðbeiningar Nasdaq. Þá er einnig horft til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og 10 grundvallarviðmiða Global Compact, sáttmála Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð fyrirtækja. Arion banki er aðili að meginreglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrga bankastarfsemi og hefur unnið að innleiðingu markmiðanna frá undirritun í september 2019. Upplýsingar um framvindu þeirrar vinnu er að finna hér.

Upplýsingar sem settar eru fram í GRI tilvísunartöflu gilda fyrir árið 2021 og tengjast meginstarfsemi Arion banka. Lögð er áhersla á að uppfylla þá þætti sem snúa að lýsingu á starfseminni, samfélagslegum áhrifum hennar, mannauði, umhverfisáhrifum, stjórnarháttum og efnahag.

Deloitte hefur veitt álit með takmarkaðri vissu á ófjárhagslegri upplýsingagjöf Arion banka 2021 sem er sett fram samkvæmt Global Reporting Initiative (GRI) og UFS leiðbeiningum Nasdaq.

Gögn sem snúa að umhverfisáhrifum bankans eru unnin í samstarfi við íslenska nýsköpunarfyrirtækið Klappir grænar lausnir. Gögnum er í flestum tilfellum streymt beint frá þjónustuaðilum í umhverfiskerfið Klappir Core. Í þeim tilfellum sem gagnastraumar voru ekki tiltækir var notast við bókhaldsgögn. Klappir grænar lausnir yfirfara jafnframt gögnin.

Gögn sem snúa að mannauði koma úr mannauðskerfi bankans og gögn sem snúa að stjórnarháttum byggja á stjórnarháttayfirlýsingu bankans. Fjárhagsupplýsingar hafa verið endurskoðaðar og staðfestar af endurskoðunarfyrirtækinu Deloitte.

Við hlustum á hagsmunaaðila okkar og tökum tillit til þeirra sjónarmiða við val okkar á efnistökum í þessari skýrslu.

Stjórnunarnálgun

GRI: 103-1     Útskýring á viðfangsefni skýrslunnar og mörkum þess

Í ársbyrjun 2021 gerði Arion banki könnun meðal hagsmunaaðila varðandi sjálfbærni og samfélagsábyrgð í samstarfi við ráðgjafarfyrirtækið CIRCULAR Solutions sem vann úr niðurstöðunum. Allt starfsfólk og stjórnendur fengu könnunina senda sem og úrtak viðskiptavina, birgja, samstarfsaðila og hluthafa. CIRCULAR vann jafnframt mikilvægisgreiningu fyrir bankann út frá áhrifum bankans á sviði lánveitinga og fjárfestinga.

Við val á viðfangsefni og mörkum þess út frá GRI staðlinum tókum við tillit til niðurstaðna úr hagaðilakönnunni og mikilvægisgreiningu bankans. Sjá umfjöllun hér.

Líkt og fyrri ár horfum við einnig til UFS leiðbeininga sem Nasdaq á Íslandi og Norðurlöndunum hafa gefið út frá árinu 2017. Þessar leiðbeiningar, sem voru uppfærðar árið 2019, eiga að hjálpa fyrirtækjum sem eru skráð í kauphöll að upplýsa sína hagaðila um helstu atriði sem snúa að sjálfbærni á samanburðarhæfan máta.

Þrátt fyrir að bein umhverfisáhrif af starfsemi banka séu ekki mikil samanborin við aðrar atvinnugreinar teljum við engu að síður mikilvægt að upplýsa um þann þátt. Arion banki vill vera til fyrirmyndar þegar kemur að umhverfis- og loftslagsmálum og allt skiptir máli, stórt og smátt. Bankinn hefur sett sér það markmið að draga úr losun í eigin starfsemi um 55% fyrir árið 2040 og hefur frá árinu 2015 verið aðili að loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar og þar með skuldbundið sig til að birta árangurinn. Við val á viðfangsefnum í tengslum við GRI staðalinn veljum við því þá þætti sem snúa að losun gróðurhúsalofttegunda í starfsemi bankans sem við teljum viðeigandi að birta.

Við gerum okkur engu að síður grein fyrir því að áhrif bankans í tengslum við umhverfis- og loftslagsmál eru mest þegar kemur að þjónustu okkar við viðskiptavini og þá ekki síst í gengum lánveitingar og eignastýringu. Við erum á þeirri vegferð að styðja betur við viðskiptavini okkar og samfélagið þegar kemur að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, meðal annars út frá markmiðum Parísarsamkomulagsins og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Við munum, eftir því sem við náum betur utan um áhrif okkar lánasafns og fjárfestinga, upplýsa nánar um þau áhrif. Í ár birtum við samhliða árs- og sjálfbærniskýrslu áhrifa- og úthlutunarskýrslu bankans sem nær yfir úthlutun fjármuna sem aflað hefur verið með grænum skuldabréfaútgáfum og grænum innlánum árið 2021. Deloitte hefur endurskoðað nýtingu fjármuna sem aflað hefur verið með grænum skuldabréfaútgáfum og grænum innlánum með takmarkaðri vissu. 

Ábyrg innkaup og samskipti við birgja í tengslum við þeirra frammistöðu í umhverfis- og loftslagsmálum skipta okkur máli og á árinu 2020 innleiddum við nýtt UFS birgjamat. Siðareglur birgja voru innleiddar á árinu 2021. 

Mannauður bankans, jafnréttismál, fræðsla, heilsa og öryggi starfsfólk skipta miklu máli í starfsemi bankans og endurspeglast það meðal annars í stefnum bankans, svo sem mannauðsstefnu, fræðslustefnu, jafnréttisstefnu og heilsu- og öryggisstefnu.

Framkvæmdastjórn bankans hefur samþykkt sex heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem bankinn ætlar að leggja megináherslu á. Markmiðin sem unnið verður sérstaklega að eru markmið 5 um jafnrétti kynjanna, markmið 7 um sjálfbæra orku, markmið 8 um góða atvinnu og hagvöxt, markmið 9 um nýsköpun og uppbyggingu, markmið 12 um ábyrga neyslu og framleiðslu og markmið 13 sem snýr að aðgerðum í loftslagsmálum. Þessi sex heimsmarkmið eru einnig höfð að leiðarljósi við val á efnisþáttum og mörkum þeirra.

Allir efnisþættir og mörk þeirra snúa að Arion banka, dótturfélög bankans eru ekki tekin með í þessari skýrslu nema það sé sérstaklega tekið fram.

GRI: 103-2     Stjórnunarnálgun og þættir hennar

Stýring einstakra viðfangsefna í GRI skýrslunni fer í gegnum sama ferli og önnur verkefni innan Arion banka, í gegnum stjórn eða yfirstjórn og viðeigandi svið og eftirlitseiningar. 

Á árinu 2021 var sjálfbærninefnd sett á laggirnar og stýring á sjálfbærniáhættu í tengslum við umhverfis- og félagslega þætti og stjórnarhætti skilgreind sem hluti af áhættustýringarkerfi bankans. Sjá nánari upplýsingar hér.

Fjöldi stefna og reglna sem snúa að viðfangefni skýrslunnar hafa verið samþykktar af stjórn bankans og framkvæmdastjórn, meðal annars: 

Einnig er Arion banki aðili að ýmsum innlendum og erlendum sáttmálum og skuldbindingum í tengslum við ábyrga bankastarfsemi.

Vísað er í umfjöllun um aðgerðir okkar varðandi einstök viðfangsefni í GRI tilvísunartöflu.

GRI: 103-3     Mat á stjórnunarnálguninni

Deloitte hefur veitt álit með takmarkaðri vissu á ófjárhagslegri upplýsingagjöf Arion banka 2021 sem er sett fram samkvæmt Global Reporting Initiative (GRI) og UFS leiðbeiningum Nasdaq.

Arion banki fékk framúrskarandi einkunn í UFS áhættumati Reitunar með 90 stig af 100 mögulegum og er þar í flokki A3 á árinu 2021. Matið byggist á árangri bankans á sviði umhverfis- og félagslegra þátta og stjórnarhátta (UFS). Um þrjátíu innlendir útgefendur hafa farið í gegnum mat Reitunar og er meðaleinkunn þeirra 67 stig af 100 mögulegum. Sjá nánar hér